O projektu Mlinarska pot
Saturday, 01 March 2008 08:54

Občina Beltinci je prijavila projekt “Mlinarska pot” na 2. javni razpis za zbiranje vlog, ki bodo sofinancirane iz Sosedskega programa Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006.

V Skupnem projektu je partner Občine Beltinci na hrvaški strani Ekološka organizacija Lipa.

Partnerji Občine Beltinci v Sloveniji pa so: Zavod za turizem in kulturo Beltinci, Občina Veržej, Občina Razkrižje, Prleška razvojna agencija.

Projekt Občine Beltinci je bil izbran v sofinanciranje v znesku 291.817,63 EUR (69.931.177,00 SIT). Skupna vrednost projekta znaša 310.444,28 EUR (74.394.869,00 SIT), od tega bodo Občina Beltinci in njeni partnerji v projektu prispevali 6 % financiranja projekta.


Kratek opis – razlogi za projekt


Razvojni trendi v svetu dokazujejo, da je turizem izredno dinamična dejavnost sodobnega gospodarstva in družbe, ki dosega visoko stopnjo rasti. Turistični trg ponuja vedno nove destinacije z izjemno raznoliko ponudbo, kar močno povečuje konkurenco. Množina turističnih ponudb narekuje nove prijeme v tržnem komuniciranju, ki poudarjajo predvsem izvirnost in identiteto oz. njihovo razpoznavnost in samopodobo.

Pomurje vse bolj postaja pravi »El Dorado« za izletnike in turiste. Potrebe in želje turistov se spreminjajo, gostje postajajo zahtevnejši in tako se tudi turistična ponudba v tem delu regije spreminja. Vse bolj se pojavlja želja in povpraševanje po neokrnjeni naravi, po kulturnih in etnoloških posebnostih, po seznanjanju z običaji in tradicijo domačinov ter po aktivnem preživljanju prostega časa. Vse omenjeno v izobilju ponuja reka Mura.

S projektom želimo razvijati sonaravni oz. trajnostno naravnani turizem, ki bo v prihodnosti omogočal nova delovna mesta in nove zaposlitve.


Namen in cilji projekta


Mlin na Muri predstavlja za prebivalstvo ob Muri tri vrednote: tehnično dediščino, ker je plavajoči mlin s svojo enostavnostjo in prilagodljivostjo eden redkih zelo starih tehničnih dosežkov, ki je še danes v uporabi, potem kulturno dediščino, ker je okoli mlinov potekalo bogato družabno in kulturno življenje in posredno naravno dediščino, ker plavajoči mlini še danes predstavljajo uspešno simbiozo človeka s svojini energetskimi potrebami in narave. Namen projekta je ohraniti to dediščino in jo predstaviti širši javnosti in turistom.

Projekt je nadgradnja številnih projektov na tem območju, ki vzpodbujajo izletniški, doživljajski in sonaravni turizem. Pomurje je v Sloveniji, prav tako kot Međimurje na hrvaškem, med slabo razvitimi pokrajinami, ki si z razvojem turizma prizadevajo doseči boljšo ekonomsko in socialno strukturo podeželja. V zadnjih letih se je na obeh straneh meje razvila podobna turistična ponudba, ki je vezana na Muro in zdravilišča s svojo termalno vodo. Mura je stoletja povezovala prebivalstvo obeh držav, ki je sedaj ločeno z administrativno mejo.

V okviru projekta bomo »oživeli« že vzpostavljeno meddržavno turistično cono, katere povezovalni elementi bodo reka Mura in mlinarstvo. Na celotnem območju se je razvijala podobna gospodarska dejavnost – mlinarstvo, ki je po 2. sv. vojni začela usihati in do danes skoraj čisto zamrla. S tem projektom bi radi obudili stare poklice tega čezmejnega območja in jih skozi obnovo turistične infrastrukture in promocije vključili v turistično ponudbo, kot tematsko »Mlinarsko pot«. Pot bo vključevala vse dosedanje turistične zanimivosti in ponudila nove. Opremljena bo z mrežo informacijskih točk, ki bodo v ali ob starih mlinih in v katerih bo lahko obiskovalec pridobil informacije o celoviti ponudbi Mlinarske poti. Na teh mestih bodo tudi predstavljeni stari poklici in etnološke muzejske zbirke.


Glavni cilji projekta so:


-izboljšanje gospodarske in socialne strukture podeželja,

-aktiviranje čezmejne turistične cone in izboljšanje kvalitete turistične ponudbe,

-izboljšanje turistične infrastrukture čezmejnega območja,

-povečanje turističnih tokov med državama,

-vzpostavitev skupne blagovne znamke

-oživljanje tradicionalnih poklicev in obrti za potrebe turizma

-revitalizacija kulturne, tehnične in naravne dediščine ter ljudskega izročila.


Rezultati oz. aktivnosti projekta

1.) Izboljšanje turistične infrastrukture in nabava opreme


Glavni povezovalni element na tematski poti bodo informacijske točke s celovito in bogato vsebino ter sodobno informacijsko tehnologijo. Poglavitno investicijsko naložbo predstavlja izgradnja »brežne hiše« na Otoku ljubezni v Ižakovcih. Za potrebe info-točke oz. brežne hiše bomo poleg pohištva nabavili še vso potrebno računalniško opremo (prenosni računalnik, fotokopirni stroj, projektor s platnom, digitalni fotoaparat).

Brežna hiša bo kot informacijska točka služila za informiranje obiskovalcev, kot prodajni prostor (spominki) in kot skladišče za moko in zrnje. Prav tako bomo v brežni hiši postavili stalno razstavno zbirko o büjraštvu in mlinarstvu.

V Melincih bomo v okviru delavnic postavili »ciglarsko naselje« in v naselju uredili stalno razstavo o ciglarstvu. Na obeh izletniških točkah v občini Beltinci – v Ižakovcih in v Melincih bomo celovito in atraktivno uredili tudi okolico glavne ponudbe (info table, klopi, brvi, cvetlična korita, priveze za konje, ipd.)

Na plavajočem mlinu v Ižakovcih bomo vgradili generator, s pomočjo katerega bomo izkoriščali reko Muro kot alternativni vir pridobivanja električne energije.

Razkrižje ima v središču naselja postavljeno brunarico, ki bo služila za namene informacijske točke na Mlinarski poti. Za potrebe informacijske točke bomo nabavili računalniško opremo in pohištvo ter uredili elektriko in gretje.

Za kvalitetno izvajanje projekta bomo nabavili še naslednjo opremo:

- dva (2) »raft čolna« (gumijasta čolna) s prikolico,

- šest (6) zložljivih lesenih stojnic,


2.) Oživljanje tradicionalnih obrti


V okviru projekta bomo izvedli štiri delavnice – usposabljanje za tradicionalne poklice

-Mlinarska delavnica

-Büjraška delavnica

-Tkalska delavnica

-Ciglarska delavnica

Osnovno vodilo oz. cilj delavnic je oživljanje in spodbujanje tradicionalnih obrti, promocija domače in umetnostne obrti ter zagotavljanje zanimivih in obenem primernih vsebin na »Mlinarski poti« ob reki Muri.

Predvidevamo, da bodo že same delavnice, ki jih bomo organizirali v poletnih mesecih (junij-avgust) privabljale ljudi iz širše okolice kot tudi turiste in izletnike. Končni izdelki delavnic bodo javnosti prezentirani kot zaključni dogodki (razstave) v okviru tradicionalnih prireditev.


3.) Projektna dokumentacija, študije

- Izdelali bomo projektno dokumentacijo za brode (Ižakovci, Melinci, Razkrižje) ter izpeljali postopek legalizacije brodov.

- V okviru športno rekreativnega centra Veržej, ki je v neposredni bližini Babičevega mlina, želi Občina Veržej urediti turistično infrastrukturo. V ta namen bomo v okviru projekta izdelali projektno dokumentacijo.

- Izdelali bomo še študijo Razvoj turističnih produktov in blagovnih znamk Mlinarske poti.


4.) Promocijske aktivnosti

- Za novo tematsko pot bomo pripravili celostno grafično podobo v okviru katere bomo

izdelali promocijske materiale (mape, brošure zemljevide, plakate).

- Pripravili bomo spletno stran s predstavitvijo celovite ponudbe tematske poti ter

tridimenzionalno virtualno predstavitev najatraktivnejših lokacij na Mlinarski poti.

- Za promocijo tradicionalnih obrti in poklicev bomo posneli kratki film, ki ga bomo stalno

predvajali v brežni hiši na »Otoku ljubezni« ter ga uporabljali za predstavitve na sejmih,

borzah idr. dogodkih.

- Promocijo Mlinarske poti bomo v okviru projekta izvajali tudi na vseh tradicionalnih

prireditvah, ki se dogajajo ob reki Muri.

 


Ekološka Organizacija EOL

ZAVNOH-a 63
40000 Čakovec

Tel/fax: +385 40 313 090

info@eol.hr